تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان

تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان

تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان دارای 186صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 186
حجم 200 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرستمطالب:


فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
واژگان کلیدی
تعاریف نظری:
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه
بخش اول : نیاز و نیازسنجی آموزشی
مفهوم نیاز
ویژگیهای نیازهای انسانی
طبقه بندی نیازها
نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو
نظریه سلسله مراتب نیازهای تعدیل شده از سوی آلدرفر
نیاز آموزشی
اهمیت نیاز و نیاز سنجی در آموزش
انواع نیاز آموزشی
اولویت بندی نیازهای آموزشی
نیاز سنجی
تعیین نیازهای آموزشی
ضرورت و مزایای نیازسنجی آموزشی
اصول و نکات مهم در نیازسنجی آموزشی
اهداف تعیین نیازهای آموزشی
مراحل تعیین نیازهای آموزشی
روش ها و الگوهای نیازسنجی آموزشی
آزمون
نظر خواهی از مدیران، مسئولان و متخصصان
مدل کوفمان ، کوریگان و جانسون
الگوی کلاین
الگوی استقرایی
الگوی قیاسی
الگوی کلاسیک
الگوی راکر
مدل سویکرت
نظر سنجی
ـ شرایط و موقعیت ها
ـ نظریه ها، اعتقادات ، نگرشها ، آداب و رسوم، دانش یا عملکرد نیازها
ب) پرسشنامه
روشهای‌ برآورد نیازهای‌ آموزشی‌ پرستاران
۱- هدفهای‌ اجتماعی‌
۲- هدف‌های‌ سازمانی‌
۳- هدف‌های‌ کارکنان‌
بخش دوم : آموزش پرستاری
مفهوم آموزش
آموزش ضمن خدمت
اهداف و انواع آموزش ضمن خدمت
الف ـ آموزش های ضمن خدمت بر حسب زمان
نگاهی‌ به‌ تاریخچه‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در ادرات و سازمانها
آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در ایران
روش‌های‌ کارآموزی‌ مورد استفاده برای پرستاران
کارآموزی‌ ضمن‌ خدمت
کارآموزی‌ استاد- شاگردی‌
کارآموزی‌ در شرایط‌ مشابه‌، قبل‌ از آغاز کار
کارآموزی‌ همراه‌ با آموزش‌ نظری‌
کارآموزی‌ مکاتبه‌ای‌
دوره‌های‌ کارآموزی‌ خارج‌ از مؤسسه‌
کارآموزی‌ با ماشین‌های‌ آموزشی‌
آموزش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌
برنامه‌ ریزی‌ آموزش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌
روشهای‌ آموزش‌ و پرورش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌
آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌
گردش‌ در مشاغل‌ مختلف‌
ایفای‌ نقش‌
روش‌ تصمیم‌ گیری‌
آموزش‌ گروهی‌
آموزشهای‌ دانشگاهی‌ مدیریت‌
اصول‌ و مبانی‌ حاکم‌ در نظام‌ آموزش‌ پرستاران
اصل‌ استقلال‌
نگرش‌ جامع‌ به‌ نیازها
پرورش‌ توان‌ تفکر و قدرت‌ خلاقیت‌
خودی‌ کردن‌ امور
نگرش‌ مستمر به‌ پیشرفت‌های‌ بشری‌
اصل‌ هماهنگی‌
اصل‌ فراگیری‌
اصل‌ بهره‌گیری‌
اصل‌ تربیت‌ انسان‌ مستقل‌ و خلاق‌ و کارا
ارکان‌ نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌
ارکان‌ نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ در سطح‌ هر سازمان‌
بخش سوم : پرستاری
خدمات پرستاری و جامعه
زمینه‌های تاریخی حرفه پرستاری
تکامل تاریخی تحقیق در پرستاری
سالهای اولیه
پرستاری در جامعه نوین
مقایسه شرایط پرستاری در فرآیند تحولی آن
پرستار و علوم اجتماعی
پرستار و بیماران
پرستار و بهداشت عمومی
پرستار و خانواده
پرستار و مسائل اجتماعی
بخش چهارم: سوابق مطالعات موردی انجام شده در ایران و جهان
نتیجه گیری
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
شیوه اجرای تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
جامعه آماری پژوهش
تعیین حجم نمونه
روش نمونه گیری
روایی
اعتبار علمی
متغیرهای تحقیق
روشهای تجزیه وتحلیل آماری
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات
مقدمه
۱-۴ آمار توصیفی
۱-۱-۴ ویژگی های پرستاران
ســن
جنس
وضعیت تاهل
سطح تحصیلات
رشته تحصیلی
حقوق ماهیانه
سابقه خدمت
بخش تخصصی
علاقه به حرفه پرستاری
رضایت از شغل پرستاری
تمایل به شرکت در دوره های آموزشی
دوره های آموزشی – ترویجی
تاثیر دوره های آموزشی در افزایش آگاهی پرستاران
تاثیر دوره های آموزشی در ایجاد نگرش مثبت در پرستاران
تاثیر دوره های آموزشی در افزایش مهارت پرستاران
تطابق موضوع های آموزشی با نیاز آموزش
مناسب بودن روش تدریس آموزشگران
مناسب بودن زمان و ساعت اجرای دوره های آموزشی
مناسب بودن طول دوره های آموزشی
مناسب بودن مکان برگزاری دوره های آموزشی
میزان نیازهای آموزشی از دیدگاه پرستاران
ویژگی های مدیران
ســن
جنس
وضعیت تاهل
سطح تحصیلات
رشته تحصیلی
سابقه مدیریت
رتبه مدیریت
پست سازمانی
تاثیر دوره های آموزشی در افزایش آگاهی پرستاران
تاثیر دوره های آموزشی در ایجاد نگرش مثبت در پرستاران
تاثیر دوره های آموزشی در افزایش مهارت پرستاران
تطابق موضوع های آموزشی با نیاز آموزشی
مناسب بودن روش تدریس آموزشگران
مناسب بودن زمان و ساعت اجرای دوره های آموزشی
مناسب بودن طول مدت دوره های آموزشی
مناسب بودن مکان برگزاری دوره های آموزشی
میزان نیازهای آموزشی از دیدگاه مدیران
مقایسه دیدگاه مدیران و کارشناسان بیمه
اولویت بندی دیدگاه پرستاران و مدیران در خصوص تاثیر روش های آموزشی در افزایش توانمندی و کاهش نیازهای آموزشی پرستاران
اولویت بندی دیدگاه پرستاران و مدیران در خصوص میزان نیازهای آموزشی پرستاران
اولویت بندی و مقایسه دیدگاه پرستاران و مدیران درخصوص موانع مشارکت پرستاران در دوره های آموزشی
آمار تحلیلی
نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن
نتایج آزمون من وایت نی
نتایج آزمون کروسکال والیس
نتایج رگرسیون چند متغیره
نتیجه گیری
فصل پنجم
خلاصه، نتایج و پیشنهادها
خلاصه
نتیجه گیری
نتایج حاصل ازیافته های توصیفی
نتایج حاصل ازیافته های تحلیلی
محدوده های تحقیق
محدودیتهای تحقیق
پیشنهاد ها
پیشنهاد برای تحقیقات آتی

قسمتی از متن :


1-1مقدمه
عصر حاضر عصر سازمانهای بزرگ و پیچیده است. در سازمان های اجتماعی انسان بعنوان یک عامل مفید و موثر از اهیمت خاص برخوردار است. ( میر کمالی، 1373 ص28) می نویسد : « انسان با مجموعه خصوصیات و ویژگیهای خاص خودش با پیمودن روند تکامل خواهان ترقی و پیشرفت است و می بایست زمینه های مساعد برای رشد و ترقی او فراهم شود.
اهمیت کار آموزی و تلاش برای آموزش کارکنان و مدیران در این است که توانایی های تخصصی و مهارت آنها در انجام وظایف محوله افزایش یابد و توانایی های بالقوه آنان نیز به فعلیت درآید ( میر سپاسی، 1373 ص301)
به منظور فراهم ساختن این زمینه ها تامین نیازهای شغلی انسان موضوعی است که مورد اهمیت می باشد ». برای پاسخگویی به این نیاز اساسی نمی توان تنها به آموزش های پراکنده و مقطعی متکی شد. اینگونه آموزش ها که بوسیله سازمانهای مختلف در زمانهای خاص بدون توجه به نیازهای آموزشی خاص افراد ارائه می شود به دلیل عدم پیوستگی و بخصوص عدم هماهنگی در فرایند برنامه ریزی غالبا موجب بروز خلا در روند آموزش و یادگیری بزرگسالان می شود ( بهبهانیان به نقل از برجون، 1369ص66 ) . امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی بعنوان یکی از استراتژیهای اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر بعنوان دو مزیت رقابتی سازمان ها قلمداد می شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردهای آن در بقاء و توسعه سازمان نمایان شده است. بدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه ریزی صحیح و اصولی است …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

خرید فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

خرید فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان از free


مطالب تصادفی