جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا

جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا

جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا، در قالب word و در 235 صفحه، قابل ویرایش. جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 235
حجم 565 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

 فهرست مطالب :


فصل : اول خاکها

مواد تشكيل‌دهنده‌ خاك و اهميت آنها

تعريف و اهميت خاك

مواد اوليه يا مواد ساختماني معدني خاك

كانيها

كوارتز

كربناتها

سنگها

سنگهاي آذرين

سنگهاي رسوبي

سنگهاي متراكم رسوبي و سخت

سنگهاي رسوبي آزاد يا غير متراكم (مانند ماسه و شن، لس، رس و غيره)

سنگهاي دگرگوني

تخريب و تجزيه سنگها و كانيها

تخريب فيزيكي (تأثير عوامل فيزيكي در تخريب سنگها و كانيها)

كم شدن فشار

اختلاف درجه حرارت

يخبندان

تركيدن نمك

فشار مكانيكي ريشه گياه

انرژي حركتي آب

باد

تخريب و تجزيه شيميايي (تأثير عوامل شيميايي در تخريب يا تجزيه كانيها و سنگها)

حل شدن نمكها (در نتيجه تأثير آب خالص)  

حل شدن نمكها در نتيجه تأثير آب گاز كربنيك‌دار

هيدروليز سيليكاتها

تأثير محلولهاي اسيدي  

تأثير گياهان

تأثير گياهان پست

تأثير گياهان عالي

خاكدانه‌ها و تقسيم‌بندي

روشهاي اندازه‌گيري قطر خاكدانه‌ها يا شناسايي بافت و نوع خاكدانه

از طريق بصري يا مشاهده گياهان خودرو

از طريق لمس كردن يا به كمك حواس

رس

ليمون

ماسه

از طريق اندازه‌گيري قطر خاكدانه‌ها در آزمايشگاه

تأثير دانه‌بندي (بافت خاك) در خواص و حاصلخيزي خاك

انواع خاك

رس و خاكهاي رسي

پيدايش و خواص رس و گروههاي مختلف آن

گروههاي مختلف رس

گروه كائولينيتها

گروه منت موريولينت

رسهاي شبه ميكا (مانند ايليت و ميكاي آبدار)

خواص خاكهاي رسي

خواص خاكهاي ماسه‌اي

خواص خاكهاي ليموني

اصلاح انواع خاك

اصلاح خاكهاي رسي

اصلاح خاكهاي ماسه‌اي (شني)  

تعريف، تقسيم‌بندي و خواص

انواع هوموس

هوموس اسيد يا هوموس نارس (خام)  

موجودات خاك‌زي

گيا يا فلورا

زيا يا فونا

شرايط زندگي در موجودات خاك‌زي

تعداد و پراكندگي موجودات خاك‌زي

تأثير موجودات خاك‌زي در خواص خاك و رشد گياه

آب خاك

هواي خاك

مجموعه تست

خواص خاك

مبادله يوني (كاتيوني)

اجسام مبادله‌كننده

تأثير مبادله كاتيوني در خواص خاك و رشد گياه

اسيديته و پ ـ هاش خاك

مواد غذايي گياه در خاك

تکامل و طبقه بندي خاک

عوامل مؤثر در تشكيل و تكامل خاك

نيمرخ طبيعي خاك

طبقه‌بندي خاكها

طبقه‌بندي خاك به رده

مجموعه تست

تيپهاي خاك مناطق مختلف جغرافيايي جهان

خاکهاي برون منطقه اي

خاكهاي حاره‌اي و مجاور حاره‌اي

خاكهاي مناطق خشك

خاكهاي قهوه‌اي جنگلي

خاكهاي جنگل سوزني برگ شمالي و توندرا

خاکهاي حاصل از سنگ هاي آهکي

رانكر

خاكهاي هيدرومرفي

گلاي

پسيد و گلاي

خاكهاي مرغزاري (چمني)

خاكهاي باتلاقي

خاكهاي شور و سديمي آب و هواي خشك

 فرسايش خاک

تأثير عوامل طبيعي

تأثير دخالت انسان

مجموعه تست

پاسخ مجموعه تست خاک ها

پاسخ مجموعه تست خاک ها

فصل دوم : منابع و مسائل آب در ايران

چگونگي پيدايش و ذخيره آب در طبيعت و اهميت و ميزان منابع آب در ايران

حوضه‌هاي آبريز اصلي ايران

مقايسه منابع آب ايران و جهان

مجموعه تست

آبهاي زيرزميني و سطحي و مهار آن در ايران

رژيم جريانهاي سطحي در ايران

مهار آبهاي سطحي در ايران

هدف از ايجاد سدها

مسائل احداث سدها

ميزان مهار آبهاي سطحي بوسيله سدها

آبهاي زيرزميني

قطع شدن سطح ايستايي بوسيله سطح زمين

مجموعه تست بخش دوم

قنات و چاه و مسائل آن

مسائل قنات

مسائل و مشكلات در موقع حفر قنات

مسأله حفظ حريم قنات

مسأله حفظ حريم آبي قنات

مسأله حفظ حريم چاهها و پشته‌هاي قنات (حريم ساختماني قنات)  

مسأله لايروبي و تعمير قنات

مسأله كاهش آبدهي قنات  

علل و عوامل طبيعي

خشكسالي

زلزله

خالي شدن مخزن

سيل

علل و عوامل انساني

حفر قنات در حريم آبي قنات ديگر

عبور دادن آب از روي پشته قنات

حفر حريم نامناسب و عدم توجه به آن

احداث جاده روي پشته قنات

ناشي بودن مقني

لايروبي نكردن قنات

محاسن و معايب قنات نسبت به چاه

محاسن و مزاياي قنات

معايب و اشكال قناتها

محاسن و مزاياي چاه

معايب و اشكالات چاه

منابع آب کارستي

علائم بيروني

علائم دروني

مزايا و معايب منابع آب كارستي

مجموعه تست

آبهاي شور و مسائل آن

طبقه‌بندي و تقسيمات منطقه‌اي آب

آب‌هاي شور و قليايي و طبقه‌بندي آن‌ها ازنظر مصرف

طبقه‌بندي از نظر مصرف كشاورزي

طبقه‌بندي براساس غلظت نمك محلول و هدايت الكتريكي مخصوص

تركيبات يوني

كيفيت آب در رابطه با مواد معلق موجود در آن

PH

تقسيمات منطقه‌اي آب

عوامل مؤثر در شورشدن آب و راه‌هاي جلوگيري از آن

عوامل مؤثر در شورشدن آب (عمومي)

عامل زمين‌‌شناسي

كيفيت آب در زمين‌هاي آهكي

كيفيت آب در زمين‌هاي گچي

در زمين‌هاي مارني و رسي

در زمينهاي ماسه‌اي

در زمين‌هاي آذرين

در زمينهاي دگرگوني

در زمين‌هاي آلي يا هيدروكربودار

عامل آب و هوايي و موقعيت جغرافيايي

عامل آب درياها و درياچه‌ها

عوامل مؤثر در شوري آب‌ها و راه‌هاي كنترل پيشروي آب‌هاي شور در ايران

اثر عامل زمين‌شناسي در كيفيت آبهاي ايران

راه‌هاي جلوگيري از پيشروي آبهاي‌شور و كنترل آنها

آب‌هاي شور سطحي

آبهاي شور زيرزميني

زيان‌هاي آب‌هاي شور و روش‌هاي جلوگيري از شورشدن آبها در ايران

روش‌هاي مختلف مديريت در رابطه با  اثر شوري آب بر خاك

استفاده از گچ و مسائل آن

استفاده از گوگرد و مسائل آن  

علت استفاده نكردن از آب‌هاي شور در ايران

روش‌هاي جلوگيري از شورشدن آبها در ايران

جلوگيري از ريختن آب شور به آب شرين

مجموعه تست

پاسخ مجموعه تست منابع و مسائل آب در ايران

فصل سوم : اقليم شناسي

اهداف و الگوي رفتاري اين فصل

مقدمه

اقليم شناسي وکاربرد آن در شناسايي منابع آبي

تقسيمات آب و هواشناسي (اقليم شناسي)

آب و هوا شناسي فيزيکي

آب و هوا شناسي ديناميک

آب و هوا شناسي سينوپتيک

آب و هوا شناسي کاربردي

عوامل مهم اقليمي موثر بر منابع آب زمين

اتمسفر(هوا سپهر)  

ساختار جو زمين

 تروپوسفر

استراتوسفر

مزوسف

تروموسف

يونسفر

اگزوسفر

تابش خورشيدي

تابش

هدايت و رسانش

همرفت

دما

تاثير تابش

هدايت گرمايي در قشر فوقاني سطح زمين

تاثير ارتفاع بر دما

وارونگي با منشا حرارتي  

وارونگي با منشا مکانيکي

وارونگي با منشاء جبهه اي

تاثير ناهمواري بر دما

تاثير همرفت و وزش  

برناكي

جريان هاي اقيانوسي

اندازه گيري درجه حرارت

شاخص هاي حرارتي

ميانگين دما

ميانگين دماي روزانه

ميانگين دماي ماهانه

ميانگين دماي سالانه

دامنه تغييرات شبانه روزي دما

دامنه تغييرات سالانه دما

 فشار

واحد فشار و طرق اندازه گيري آن

تغييرات قائم فشار جو

پراکندگي افقي فشار هوا

سيستم ناوه

سيستم پشته

حرکت هاي اتمسفري

وزش هوا

شيب تغييرات فشار

نيروي کوريوليس

نيروي اصطکاک

 ترکيب عملکرد نيروها در ايجاد باد

گردش عمومي هوا

بادهاي محلي

نسيم هاي خشکي و دريا

بادهاي کوه و دره

بادهاي کاتاباتيک

فون

داغبادها و سوزبادها

تبخير و تعرق

تبخير

تعرق

رطوبت، تراکم و بارندگي

پراکندگي بخار آب در اتمسفر

اندازه گيري رطوبت هوا

فرايند تراکم

مه يخ زده

فرايند بارندگي

اشکال بارندگي

برف

اسليت

تگرگ

گليز

انواع ژنتيک بارندگي

بارندگي عروجي

بارندگي سيکلوني

بارندگي کوهستاني

رژيم هاي بارندگي

رژيم استوايي

رژيم حاره اي

رژيم بياباني جنب حاره اي

رژيم مديترانه اي

رژيم بري معتدل دروني

رژيم معتدل اقيانوسي(سواحل غربي)

رژيم آرکتيک

فراواني، شدت و تغيير پذيري بارندگي

اندازه گيري بارندگي

ابرها

 سيروس   Ci

سيرواستراتوس Cs

سيروکومولوس   Cc

آلتو استراتوسAs

آلتو کومولوس Ac

استراتوس St

استراتوکومولوس  Sc

نيمبو استراتوس   Ns

کومولوس    Cu

کومولونيمبوس    Cb  

عوامل کنترل کننده آب و هواي ايران

عوامل محلي تاثير گذار بر اقليم ايران

مناطق انرژي تابشي ايران

ناهمواري ها

عوامل بيروني تاثير گذار بر اقليم ايران

رودباد جنب حاره اي

پرفشار جنب حاره اي

بادهاي غربي

فرودبلند مديترانه

سيستم هاي سينوپتيك برون حاره اي

موج هاي كوتاه

جبهه قطبي

رودباد جبهه قطبي

سيكلون ها

شرايط اقليمي نواحي مجاور ايران

فرابار سيبري

بادهاي موسمي

بيابان هاي عربستان و آفريقا

 درياي مديترانه

توده هاي هواي موثر ديگر در آب و هواي ايران ( در دوره گرم و سرد سال )

پراكندگي مكاني عناصر آب و هوايي ايران

درجه حرارت

نواحي حرارتي ايران

فشار

باد

رطوبت

بارندگي

منابع رطوبت

توزيع فصلي بارندگي در ايران

نواحي بارشي ايران

ناحيه خزر غربي

ناحيه خزر شرقي

ناحيه کردستان

ناحيه خراسان شمالي

ناحيه آذربايجان- زاگرس

ناحيه خشک

طبقه بندي نواحي آب و هوايي ايران

ناحيه کوهپايه اي بيروني

 ناحيه کوهستاني

ناحيه کوهپايه اي داخلي

سوالات تشريحي

پاسخ سوالات تشريحي

سوالات چهار گزينه‌اي

پاسخ سوالات چهار گزينه اي

فصل چهارم : سدها و آبخيزداري

آبخيزداري

حوضه هاي آبريز و اصول و مطالعه آنها

شبکه رودخانه

خصوصيات حوضه ها

مساحت حوضه

محيط حوضه

طول حوضه

شکل حوضه

ضريب شکل

ضريب فشردگي

نسبت دايره اي

نسبت کشيدگي

مستطيل معادل

فاصله تا مرکز ثقل

عامل شکل

ارتفاع حوضه(پستي و بلندي)

شيب حوضه

قسمت سرآب

قسمت مياني

قسمت پاياب

جهت حوضه

زمان تمرکز

احداث سد

تاريخچه و هدف سد سازي

انواع سد ومسائل مربوط به آنها

سدهاي مخزني

سدهاي کوتاه  

انواع ديگر سدهاي مخزني کوچک

سد خشکه چين

سد زيرزميني

سدهاي انحرافي/تنظيمي

سدهاي ذخيره اي(سد بادي)

سوالات تشريحي

پاسخ سوالات تشريح

سوالات چهار گزينه اي

پاسخ سوالات چهار گزينه اي

آزمون خودسنجي 1

پاسخنامه

آزمون خود سنجي 2

پاسخنامه

آزمون خودسنجي 3

پاسخنامه 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

خرید فایل word جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

دریافت فایل pdf جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

دانلود پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

خرید پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

دانلود فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

دریافت نمونه سوال جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

دانلود پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

خرید پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

دانلود مقاله جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

دریافت مقاله جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

خرید فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

دانلود تحقیق جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

خرید مقاله جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

دانلود فایل pdf جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از download

دانلود مقاله جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

خرید پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

دانلود فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

دریافت فایل word جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

خرید نمونه سوال جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

دانلود فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

دریافت فایل word جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

دانلود فایل word جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

خرید فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

دانلود تحقیق جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

دریافت فایل pdf جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

دانلود پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

خرید کارآموزی جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

دانلود فایل pdf جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

دانلود کارآموزی جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از www

دانلود مقاله جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

دریافت پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

دانلود فایل pdf جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

خرید فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

دانلود فایل pdf جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

دریافت کارآموزی جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

دانلود پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

خرید تحقیق جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

دانلود پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

دریافت تحقیق جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

خرید فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

دانلود پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

خرید فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

دانلود فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از pdf

دانلود کارآموزی جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دریافت فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دانلود فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

خرید نمونه سوال جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دانلود تحقیق جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دانلود تحقیق جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

خرید فایل word جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دانلود پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دریافت فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دانلود پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دانلود پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دانلود فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دریافت فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دانلود پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دانلود کارآموزی جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از word

دریافت تحقیق جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

دانلود مقاله جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

دانلود فایل pdf جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

خرید تحقیق جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

دانلود پروژه جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

دریافت کارآموزی جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

دانلود فایل word جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

دریافت مقاله جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

دانلود فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

دانلود فایل جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

دریافت فایل pdf جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

خرید کارآموزی جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

دانلود کارآموزی جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

دریافت فایل word جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free

خرید تحقیق جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا از free


مطالب تصادفی