تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند

تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند

تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند دارای 164صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 164
حجم 215 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول  
کلیات  
بیان مسئله    
اهمیت وهدف تحقیق  
سوال مورد تحقیق   
فرضیه  
تعریف واژگان    
محدودیتها   
پیشینه تحقیق  
روش تحقق   
فصل دوم   
بررسی واژه قضاء  
دادرسی در اسلام   
حکم مشروعیت قضا در اسلام  
اقسام قضاء   
مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام    
آیات الهی   
احادیث و روایات   
جایگاه وشان قاضی   
خطر قضاوت    
قضاء بخشی از وظایف رهبری است 
انتصاب قاضی از دیدگاه امامیه   
اذن عام و اذن خاص   
انتصاب قاضی در زمان غیبت    
انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنت    
خلافت بر اساس شورا چیست؟   ۲
چگونگی انتخاب قاضی و گماردن آن    
فصل سوم   
طرق اثبات ولایت قاضی   
استماع    
اقامه بینه   
استفاضه   
مکاتبه    
ادعای قاضی    
چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی   
دلیل تشتّت آراء چیست؟   
دلایل وجوب قضاء    
مستندات استحباب قضاء  
نتیجه 
فصل چهارم  
۴-۱شرایط قاضی    
بلوغ ونظر امامیه
نظر علمای اهل سنّت درباره بلوغ
ادّله شرط تحقّق بلوغ
عقل   
اسلام  
 نظر فقهای شیعه   
 نظرات فقهای اهل سنّت   
اجماع   
عدالت    
شرط عدالت نظرد امامیه  
شرط عدالت نزد دانشمندان اهل سنت   
عدالت ازدیدگاه اسلام   
نظریات علمای امامیه در رابطه با معنا وحد عدالت   
نشانه های عدالت    
فصل پنجم 
علم و اجتهاد   
علم قاضی  ازدیدگاه امامیه  
شناسایی علم قاضی  
ادلّه قائلین به حجیت و اعتبار علم قاضی نزد امامیّه  
نقد و بررسی ادله مخالفین علم قاضی (ادله عدم اعتبار حجیّت )   
نتیجه نهایی (داوری نهایی) امامیه   
علم قاضی از دیدگاه اهل سنت   
 کلیات و دیدگاه ها (اختلافات کلی قائلین و مخالفین)   
اقوال مخالفین   
اقوال قائلین به جواز  
نتیجه کلّی و نهایی اهل سنّت   
فصل ششم   
حایگاه وتعریف اجتهاد   
اد از دیدگاه شیعه 
اجتهاد از دیدگاه اهل سنت  
اقسام اجتهاد  
حد اجتهاد
نظریات فقهای شیعه در اعتبار شرط اجتهاد در قاضی  
قضاءشرعی 
عدم اعتبار شرط اجتهاد در قاضی    
اهل سنت در اعتبار شرط  اجتهاد در قاضی    
مجتهد مطلق و متجزی   
دادرسی غیرمجتهد  
استخلاف و نیابت در قضاء  
قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار 
-نتیجه  
تجرّی در اجتهاد نزد فقهای اسلام 
قضاء مقلد در مکاتب فقهی اهل سنت    
فصل هفتم  
-رجولیت   
حقوق زن در اسلام  
فقه شیعه و دادرسی زن   
فقه اهل سنت و دادرسی زن  
نتیجه   
شرط طهارت مولد یا پاکزادی   
بینایی، شنوایی، گویایی، حافظه و توانایی بر خواندن و نوشتن 
حافظه (ضبط)   
کتابت – توانایی بر خواندن و نوشتن  
بینایی   
شنوایی و گویایی   
فقه اهل سنت در رابطه با شرایط بینایی، شنوایی،کتابت و حفظ   
نتیجه   
فصل هشتم اقسام قضاء   
قضاء تحکیم و از دیدگاه فقهای شیعه  
تفاوت قضاء تحکیم با قضاء رسمی و عام   
قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت   
حوزه عمل قاضی التحکیم   
تحکیم در زمان غیبت   
شرایط قاضی در حقوق موضوعه
فصل نهم   
-نتیجه گیری
پیشنهادات    

قسمتی از متن :


بیان مسئله
اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات وتکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا در هر مقطع زمانی و مکانی پاسخ گو باشد.
چشم انداز اسلام در مقوله قضاء ریشه در اعماق فلسفه اسلام دارد که نظام هستی را برمبنای عدل و داد می داند « قاممت السموات والارض بالعدل ».
دراسلام بحث از حل وفضل منازعات واجرای عدل وداد هرگز مستقل ومجردد از بحث شرائط و اوصاف کیسکه اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرارنگرفته بلکه این دومکمل یکدیگر بوده ومشروعیت قضاء رافراهم می سازند و این دورکن عبارتند از
1-    اهلیت قاضی به لحاظ احراز شرایط ویژه آن 
2-    مطابقت احکام صادره با قوانین الهی 
وبهمین منطور است که در اسلام هر گاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هرجند به عدل و داد حکم نماید گماردن و ی در منصب قضاء حرام وقبول اونیز گناه و بردن دعاوی ازسوی مسلمانان در محکه او نیز حرام می باشد .

1-2-اهمیت وهدف تحقیق
کثرت روبه تزاید  جمعیت ، ارتباطات دقیق و ظریف و لحظه ای انسانها، حرف وشغلها وتخصصهای مختلف ، نیاز انسانها به یکدیگر در عرصه های گوناگون وتعاملات انسانها با یکدیگر و… طبیعتاً اصطکاک هایی رابه وجود می آورد که به جهت رعایت اصول عدالت اجتماعی و ایجاد آرامش زندگی آحاد وجامعه ، ضروری است علاوه بررعایت قوانین با متخلفان از آن برابر ضوابط رفتار شود .
پرواضح است که در این راستا علاوه بر احکام وضوابط عاملان ایجاد عدالت ومجریان امر یعنی قضات باید دارای شرایط ویژه باشند تا هرچه بیشتر جامعه از کج روی ها و هرج ومرج وبی قانونی مصون بماند …

Abstract


Because of the basic inference of the juridical orders in shi’a fegh with care of definiteness Emam’s narrations is different between sonni’s Sources

so it has been cared about shi’s jurisprudents views separately first and then we did about Sonni’s jurisprudentُs views.

It  has been tried to bring the most famous and greatest views of jurisprudents from the ready books of them.

Before entrance to the mainly dispute “judge stipulations”  we talked about the basic disputes, like the word of judge , looking to the judgment   in Islam, relation between judgment and Leader’s duty, how to appointment the judge in absent time of Imam in view of shi’a and Sonni  too.

We have discussed also about the confirmation ways of judge’s guardianship.

Then we have contined with the main subject “judge stipulations” , we noticed more about three items including justice, practice of divine (Ejtehad) and male judge.

Through the different stipulation’s judge it has been discussed a bout appointment judge and fortification judge, difference between arbitration and judgment , Running rule in Iran and the total Result of subject  at the end additions are short introduction of the ulema and the table of sources.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

خرید فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

خرید فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند از free


مطالب تصادفی