جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ

جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،

مشخصات فایل

تعداد صفحات 208
حجم 1153 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


فصل اول:متون تخصصی

فصل دوممترادفات

واژنامه انگلیسی

پیشوند 

ریشه لغت

پسوند 

کلمات کلیدی 

پاسخنامه

متون تخصصی زبان انگلیسی 

متن 1

ترجمه متن 

متن 2

ترجمه متن 

متن 3

ترجمه متن 

متن 4

ترجمه متن 

متن 5

ترجمه متن 

متن 6

ترجمه متن 

متن 7

ترجمه متن 

متن 8

ترجمه متن 

متن 9

ترجمه متن 

متن 10

ترجمه متن 

 

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول:متون تخصصی  

THE ZAND DYNASTY 

THE POWER STRUGGLE IN POST – NADIR IRAN 

Scarcely any of the great conquerors of history can have destroyed his life's 

work quite as completely as Nadir Shah did in the months before his death. His  

unreasonable exactions and barbarous suppression of the ensuing provincial revolts  

spread disaffection to every corner of his realms, and finally brought his own  

nephew, all Guli khans, at the head of a rebel army, to the borders of Khurasan  

itself.  

His short – sighted favoritism towards his new Afghan and Uzbek contingents,  

over his long – suffering Iranian officers and men, split his own army irreparably  

and was the immediate cause of his assassination.  

The morning after this event (11 Jumada II 1160/1 July 1747 new Style), his  

heterogeneous army, encamped at Khabushan, rapidly disintegrated. 

راس Head ارتش Army 

نامتجانس Heterogeneous قتل Assassination 

نی، مستقیم Immediate وحشی Barbarous 

غیر قابل جبران Irreparably دلیل Cause 

پسر برادر یا خواهر Nephew کاملا” Completely 

صاحب منصب، افسر Officer فاتح Conqueror 

پس از نادر Post – Nadir قشون، وابسته Contingent 

استانی، محلی Provincial مرگ Death 

کـــاملا”، تمامـــا، Quite از بین رفتن DestroY

تشریحی 

مجموعه تست  

Part A : vocabulary  

1)scientists …………. Experiments to study human activities;…………… 

1) fix 2) set up 3) make 4) perform  

2) a lot of athletes from different countries will……..in the competitions.  

1) take part 2) lookup 3)put out 4)call up  

3) when men live together ……….. against wild animal is easier.  

1)freedom 2) protection 3)civilization 4) danger  

4)There is a thick layer office on the river . its ………. To go swimming now.  

1) impossible 2)impolite 3) inevitable 4) inexpensive  

5) trees are useful to us. They give us shade and ………..us with wood and  

fruits . 

1)award 2)recall 3)disturb 4)provide  

6) Some birds can fly by the use of their …… . 

1) necks 2) tails 3) wings 4)legs 

7) keep all the new vocabulary in your long …… memory  

1) part 2) unit 3) term 4)list

پاسخنامه  

1- گزینه ی«set up «2 به معنای شروع به کار کردن می باشد. و معـانی Make , fix و perform بـه ترتیـب تعمیـد کردن ,

درست کردن و انجام دادن است

2- گزینه ی «1» یعنی ورزشکاران شرکت کردند می باشد. و بقیۀ گزینه ها به ترتیب پیدا کردن , از جـای خـود بیـرون آوردن و

احضار کردن می باشد.  

3- گزینه ی«2» می باشد یعنی« محافظت در مقابل حیوانات وحشی» danger ، civilization , freedom به ترتیـب به معنی آزادی ، تمدن و خطر می باشد.  

4- گزینه ی«impossible « 4 به معنای غیر ممکن است سایر گزینه ها به ترتیب به معنای، بی ادب ، غیرقابل اجتناب و کم خرج

می باشد.

5- گزینه ی«4» جواب provide صحیح می باشد. معنی گزینه ها به ترتیب پاداش ، یـادآوری کـردن ، مزاحـت ایجـاد کردن و

فراهم آوردن است.  

6- گزینه ی« legs ، tails ، necks « 3 به ترتیب به معنای گردن ، دم و پا می باشد.  

7- گزینه ی«long – term memory «3 به معنـای حافظـه ی بلندمـدت اسـت و short – term memory بـه معنـای حافظه

کوتاه مدت است پس گزینهی« 3» درست است

و..


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

خرید فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

خرید پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

دریافت نمونه سوال جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

خرید پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

دریافت مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

خرید فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

دانلود تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

خرید مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

خرید پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

دانلود فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

خرید فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

دانلود تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

خرید کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از www

دانلود مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

دریافت پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

خرید تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

دریافت تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دریافت فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

خرید فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دریافت فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دریافت فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از word

دریافت تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

دانلود مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

دانلود فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

دریافت مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

خرید کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

دریافت فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ از free


مطالب تصادفی